TS TET Telugu Grammar సంధులు

*📕TET SPECIAL🌐*
             Dt:29.04.2022
        *📚TELUGU*

           (సంధులు)
*✍🏻G.SURESH GK GROUPS*
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
1️⃣) *సవర్ణధీర్ఘ సంధి:-*
అ ఇ ఉ ఋ లకు సవర్ణాలైన అచ్చులు పరమైనపుడు వాటి ధీర్ఘ ఏకాదేశమవుతుంది.
అ+అ=ఆ
ఆ+ఆ=ఆ
ఇ+ఇ=ఈ
ఇ+ఈ=ఈ
ఉ+ఉ=ఊ
ఉ+ఊ=ఊ
ఋ + ఋ =ౠ

*♦️ఉదాహరణలు*

1)మహాత్మ=మహా + ఆత్మ
2)మునీంద్రుడు=ముని+ ఇంద్రుడు
3)సు+ ఉక్తి=సూక్తి
4) రాజాజ్ఞ=రాజ+ఆజ్ఞ
5)శరీరాకృతి=శరీర + ఆకృతి
6)దేవాలయం=దేవ+ఆలయం
7)సచివాలయం=సచివ+ఆలయం
8)విమానాశ్రయం=విమాన+ఆశ్రయం
9)కోపాగ్ని=కోప+అగ్ని
10)విషాదాంతం=విషాద+అంతం

*2️⃣గుణ సంధి*
 అకారానికి ఇ ఉ ఋ లు పరమైనపుడు క్రమంగా ఏ ఓ ఆర్ లు ఏకాదేశం అవుతాయి
 
అ+ఇ=ఏ
అ+ ఈ=ఏ
అ+ఉ=ఓ
అ+ఋ=అర్

*♦️ఉదాహరణలు:*

 1)రామేశ్వరం= రామ+ ఈశ్వరం
2)పరోపకారం=పర+ఉపకారం
3)కోటేశ్వరుడు=కోటి+ఈశఁవరుడు
4)మహా+ఋషి =మహర్షి
5)మహోన్నత=మహా+ఉన్నత
6)వెంకటేశ్వరా=వెంకట+ఈశ్వర
7)కళోపాసనం=కళ+ఉపాసనం
8)మహేంద్ర=మహా+ఇంద్ర
9)నవోదయ=నవ+ఉదయ
10)దశేంద్రియ=దశ+ఇంద్రియ

*3️⃣వృద్ధి సంధి*
అకారానికి ఏ ఐ లు పరమైతే ఐ కారం..ఓ ఔలు పరమైతే ఔ కారం ..ఋ ౠ లు పరమైతే ఆర్ లు ఏకాదేశమవుతాయి.

అ+ఏ=ఐ
అ+ ఐ= ఐ
అ+ఓ=ఔ
అ+ఋ= ఆర్
1) రస+ఏక=రసైక
2)పరమౌషధి=పరమ+ఓషధి
3)దేశౌన్నయత్యం=దేశ+ఔన్నత్యం
4)

*4️⃣యణాదేశ సంధి*

 ఇ ఉ ఋ లకు అసవర్ణమైన అచ్చు పరమైనపుడు క్రమంగా య వ ర లు ఆదేశంగా వస్తాయి
*♦️ఉదాహరణ*
1) అతి+అంత=అత్యంత
2) అత్యుత్సాహం=అతి+ఉత్సాహం
3)అభ్యుదయ=అభి+ఉదయ
4) అత్యున్నత=అతి +ఉన్నత
5)ప్రత్యక్షం=ప్రతి+అక్షం
6)అణ్వాస్త్రం=అణు+అస్త్రం
7)ప్రతి+అర్థి=ప్రత్యర్థ
8)గుర్వాజ్ఞ=గురు+ఆజ్ఞ
9)స్వాగతం=సు+ఆగతం
10)అత్యవసరం=అతి+అవసరం

 *5️⃣విసర్గ సంధి*
1)
gsureshgkgroups అయోమయం=అయః+మయం
2)ఇతోదికం=ఇతః+ఉదయం
3)చతురాత్మ=చతుః+ ఆత్మ
4)యశఃకాయం=యశఃకాయం
5)మనఃపలకం=మనః+పలకం

 *6️⃣గసడవాదేశ సంధి*
1) పగగొని=పగ+కొని
2)పరంబుదిరంబు=పరంబు+తిరంబు
3)కూరగాయలు=కూర+కాలయలు
4)తల్లిదండ్రులు=తల్లి+తండ్రులు
5)కాలజేతులు=కాలు+చేతులు

*7️⃣ఆమ్రేడిత సంధి*

1) ఆహాహా=ఆహా+ ఆహా
2)అమ్మమ్మ=అమ్మ+అమ్మ
3)ఔరౌర=ఔర+ఔర
4)కడ+కడ=కట్టకడ
5) చివర+చివర=చిట్టచివర
6)బట్టబయకు=బయలు+బయలు
7)తుట్టతుద=తుద+తుద
8)చెల్లాచెదురు=చెదురు+చెదురు
9)ఒక్కొక్క=ఒక+ఒక.
10)పగలు+పగలు=పట్టపగలు


*8️⃣త్రికసంధి*
ఆ ఈ ఏ లను త్రికాలు అంటారు

1) అక్కన్య= ఆ +కన్య
2)ఇవ్విధం=ఈ+విధం
3)ఇన్నెలంత=ఈ +నెలంతా


*9️⃣ఉత్వ సంధి*

ఉత్తునకు అచ్చు పరమైనపుడు సంధి నిత్యం
*♦️ఉదాహరణ*
1) విశ్వము+ఎల్ల=విశ్వమెల్ల
2)దిక్కు+ఇది=దిక్కిది
3)ఇతడు+ఒకడు=ఇతడొకడు
4)అతడు+అట్లు=అతడట్లు
5)పిల్లలందరూ=పిల్లలు+అందరు
6)మనకెందుకు=మనకు + ఎందుకు
7)విచిత్రమైన=విచిత్రము+ఐన
8)త్యాగమిది=త్యాగము+ఇది
9)వారందరూ=వారు+అందరూ 
10)నీవెక్కడ=నీవు+ఎక్కడ

*1️⃣1️⃣ఇత్వ సంధి*
ఎమ్యాధులయందు ఇత్తుకు సంధి వైకల్పికం
1)ఏమంటివి=ఏమి+అంటివి
2)జీవితాన్నంత=జీవితాన్ని+అంతా
3)ఏమిటిది=ఏమిటి +ఇది
4)ఏమున్నది=ఏమి+ఉన్నది
5)పైకెత్తి=పైకి+ఎత్తి
6)ఒక్కటి+ఏ=ఒక్కటే
7)ఉంటుందని=ఉంటుంది+అని.
8)కూటికింత=కూటికి+ఇంత
9)ఇవన్నీ=ఇవి+అన్నీ
10)పదింతలు=పది+ఇంతలు

*1️⃣2️⃣అత్వ సంధి(అ కార సంధి)*
అత్తునకు సంధి బహుళముగా అగును
*♦️ఉదాహరణలు*
1)మేనల్లుడు=మేన+అల్లుడు
2)తమలపాకు=తమల+ఆకు
3)పుట్టినిల్లు=పుట్టిన+ఇల్లు
4)కొంపంత=కొంప +అంతా
5)ఇంకొకరు=ఇంక+ఒకరు
6)మేనత్త=మేన+అత్త

            *✍🏻G.SURESH*

How do you like this post ?

Please Share this post...

Related Posts...

Post a Comment

0 Comments

Recent Posts