Parts of Speech Brief Explain in Telugu Noun, Pronoun, Adjective, Verb, Adverbs ,

Parts of Speech (  భాష భాగాలు )

ఇంగ్లీష్ లో భాషాభాగాలు ఎనిమిది అవి


1. Nouns నామవాచకం
2. Pro Noun సర్వ నామం ( పేరు కు బదులుగా వాడేది )
3. Adjective విశేషణం ( పై వాటి గుణాన్ని తెలిపేవి )
4. Verb క్రియ ( పనిని తెలిపేవి )
5. Adverb ( పని గురించి తెలిపేది )
6. Pre Position ( విభక్తి ప్రత్యయం )
7. Conjuction ( సముచ్చయం )
8. Interjunction (ఆశ్చర్య అర్థకం)

1. Nouns నామవాచకం

అన్ని రకాల పేర్లను Noun అంటాము
ఇవి నాలుగు రకాలు

1. Proper Nouns: 
నిర్థిష్ట నామవాచక లకు వాడుతారు
ఉదా : Mr Ramzan Ali, Karimnagar
Ramzan is a good teacher
December is the last month of the year.
Sunday is the last day of the week.

2. Common Nouns:
సాధారణ నామవాచకము లకు వాడుతారు
ఉదా : Teacher, City
The book is on the table
I love my mother.
Her father is a doctor.

3. Abstract Nouns:
అనుభూతులు, ఆలోచనలు, విలువల నామవాచకం లకు వాడుతారు
ఉదా : Love, Beauty, 


4. Collective Nouns:
సమూహ నామవాచకం లకు వాడుతారు
ఉదా: Team, Crowd

ఈ Nouns లను మరో రెండు రకాలు:
Countable Nouns: లెక్కించగల నామ వాచకాలు
 ఉదా : Pen, Chair

Uncountable Nouns: లెక్కించలేని నామ వాచకాలు
ఉదా: Sugar, Water###################################

2. Pronouns: సర్వ నామం ( పేరు కు బదులుగా వాడేది ):-

సర్వనామం అనేది ఒక వాక్యంలో నామవాచకాన్ని భర్తీ చేయగల పదం.

వీటి రకాలు:

Personal Pronouns: (వ్యక్తిగత సర్వనామాలు)
ఉదా: I , you, he, we, they, me, him, him, us  నేను, మీరు, అతను, ఆమె, అది, మేము మరియు వాటిని వ్యక్తిగత సర్వనామాలు అంటారు.
 Ex: 
He is a nice guy.
You are welcome.


Possessive Pronouns ( స్వాధీన సర్వనామాలు) :
Ex: mine, his, hers, ours, yours, theirs,
 నాది, మీది, ఆమె, అతని, అది, వారి, మాది, మీది, వాటిని స్వాధీన సర్వనామాలు అంటారు.
Ex
 This car is mine.
Time is yours.

 Reflexive Pronouns  (ప్రతి బింబించే సర్వనామాలు) : 
Myself, yourself, himself, herself  నేనే, మీరే, అతనే, ఆమె, తానే, మనల్ని , మీరే మరియు తాము అనే పదాలను రిఫ్లెక్సివ్ సర్వనామాలు అంటారు.
 
 Maryam has hurt herself.
Don’t cut yourself.

Demonstrate pronoun వ్యక్త పరిచే సర్వనామాలు: 
This, that, these, those...
ఇది, అది, అవి, ఇవి ఈ                పదాలను  నిదర్శన సర్వనామాలు అంటారు.
 This is my car.
These are my flowers.

 Interrogative Pronoun (  ప్రశ్నాత్మక సర్వనామాలు) : ఎవరు, ఎవరు, ఎవరి, ఏమి మరియు ఏవి ఇంటరాగేటివ్ సర్వనామాలు అంటారు.  ఈ సర్వనామాలను ఉపయోగించి మేము ప్రశ్నలు అడుగుతాము.
 
 Who is she talking to?
Which do you prefer?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3. Adjective  విశేషణం

ఇది నామవాచకం లేదా సర్వనామం వివరిస్తుంది.

Adjective లో రకాలు:
1. Quality Adjectives:
a kind person
A large city

2. Demonstrate Adjectives:
వ్యక్త పరిచే విశేషణం
ఉదా : This book, that man

3. Possessive Adjective
స్వాధీన విశేషణం
ఉదా : My, your, his, her

4. Interrogative Adjectives:
Which, what, whose

5. Quantity Adjective:
One, two, some, both

 ☛విశేషణాలు పదాలు వేర్వేరు ముగింపులను కలిగి ఉంటాయి.  కొన్ని విశేషణాలు -ful లేదా -less తో ముగుస్తాయి.

 careful, colorful, harmful, faithful, hopeful.
careless, colorless, harmless, faithless, hopeless.

 ☛కొన్ని విశేషణాలు -yతో ముగుస్తాయి.
a noisy room, a rainy day, a dirty carpet.

 ఒక ధ్వనించే గది, వర్ష రోజు, మురికి కార్పెట్.

 ☛కొన్ని విశేషణాలు -iveతో ముగుస్తాయి.
a creative person, an active hour, talkative person.

 ఒక సృజనాత్మక వ్యక్తి, చురుకైన గంట, మాట్లాడే వ్యక్తి.

 ☛కొన్ని విశేషణాలు -ingతో ముగుస్తాయి.
a smiling face, loving parents, a caring doctor.
 చిరునవ్వుతో కూడిన ముఖం, ప్రేమగల తల్లిదండ్రులు, శ్రద్ధగల వైద్యుడు.

₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹₹

3. Verbs క్రియ (పనిని తెలిపేవి):

ఒక చర్య, స్థితి లేదా సంఘటనను వివరించడానికి ఉపయోగించే పదం 
ఉదాహరణకు వినడం, మారడం, జరగడం, పరుగెత్తడం, తినడం.

Verb రెండు రకాలు
1. క్రియ Verb
2. సహాయక క్రియ Helping verb

Birds can fly.
 ‘Fly‘ is the main verb, 
 ‘can‘ is the helping verb.

Verb లు రకాలు

1. Action Verb:

ఇవి  నిర్దిష్ట చర్యలను వ్యక్తపరుస్తాయి మరియు మీరు చర్యను చూపించాలనుకున్నప్పుడు లేదా ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తున్నారనే విషయాన్ని చర్చించాలనుకున్నప్పుడు ఉపయోగించబడతాయి.  చర్య భౌతికంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు 

 Run , dance, Go

2. Transitive verbs
 ఎవరైనా లేదా మరేదైనా సంబంధిత లేదా ప్రభావితం చేసే చేయదగిన కార్యకలాపాలను ఎల్లప్పుడూ వ్యక్తీకరించే చర్య క్రియలు.  ఈ ఇతర విషయాలు సాధారణంగా ప్రత్యక్ష వస్తువులు, నామవాచకాలు లేదా సర్వనామాలు క్రియ ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి, ట్రాన్సిటివ్ క్రియతో వాక్యంలో, ఎవరైనా లేదా ఏదైనా క్రియ యొక్క చర్యను అందుకుంటారు.

ఉదాహరణలు:
Love
Respect
Believe
Maintain.
Raju ate the cookies.


3. InTransitive verbs:

  ఎల్లప్పుడూ చేయదగిన కార్యకలాపాలను వ్యక్తీకరించే చర్య క్రియలు.  అవి ట్రాన్సిటివ్ క్రియల నుండి భిన్నంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అకర్మక క్రియను అనుసరించే ప్రత్యక్ష వస్తువు లేదు.

 ఉదాహరణలు:
 Walk
 Laugh
 Play

 We travelled to Hyderabad
Ravi eats before leaving for school.


4. Helping Verbs:
సహాయక క్రియలను Auxiliary verbs అని కూడా పిలుస్తారు మరియు క్రియ యొక్క కాలాన్ని చూపించడానికి లేదా ప్రశ్న లేదా ప్రతికూలతను రూపొందించడానికి ప్రధాన క్రియతో కలిపి ఉపయోగిస్తారు.  ఈ సహాయక క్రియలు ప్రధాన క్రియకు కొంత సందర్భాన్ని అందిస్తాయి.

 ఉదాహరణలు:
Would
Should
Do
Can
May

I may dance with you later.
We did consider raju’s feelings.
Ravi has spoken his final words.

5. Phrasal Verbs:
 అవి అసలు క్రియకు భిన్నమైన అర్థాన్ని పొందడానికి కలిసి ఉపయోగించే పదాల కలయికలు.

Run out
Go all out
Make out
Hand out
Bring out
Face up
He brought up the same points again and again.
Leroy handed in the wallet to the police.
I make up stories all the time.
She pointed out Donald’s mistake.

6. Regular Verbs:
Past, Past Participle verb  లో చివర d కానీ ed కాని ఉంటే వాటిని రెగ్యులర్ వెర్బ్ అంటారు

7. Irregular verbs:
Regular Verbs కానివి

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Adverb క్రియ విశేషణం

క్రియ, విశేషణం, మరొక క్రియా విశేషణం లేదా వాక్యాన్ని వివరించే పదం.  ఇది ఒక చర్య గురించి లేదా ఏదైనా చేసిన విధానం గురించి మీకు తెలియజేస్తుంది.

 ☛చాలా క్రియా విశేషణాలు -lyతో ముగుస్తాయి.

 ☛విశేషణానికి -ly ని జోడించడం ద్వారా చాలా క్రియా విశేషణాలు ఏర్పడతాయి.
 
Adverb=  Adjective + ly

విశేషణం Adjective - క్రియ Adverb
Beautiful - Beautifully
Bright- Brightly
Happy - Happily
Slow - Slowly
Speed - Speedily

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

PREPOSITION విభక్తి ప్రత్యయం

ఒక విషయాన్ని మరొకదానితో అనుసంధానించే పదం, అవి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయో చూపిస్తుంది.

 ప్రిపోజిషన్‌లు సమయం, స్థానం లేదా ప్రదేశం గురించి తెలియజేస్తాయి.

ex‘in,’ ‘at,’ ‘on,’ ‘of,’ ‘to,’ ‘from.’

PREPOSITION : A preposition is placed before nouns , noun - phrases or noun clauses . It shows its relation to some other word or words in the sentence . ( ఒక నామవాచకము , నామవాచక పదసముదాయం లేక నామవాచక ఉపవాక్యాల ముందు విభక్తి ప్రత్యయం ( preposition ) ఉంచబడుతుంది . ఇది వాక్యంలోని ఇతర పదము లేక పదాలతో నామవాచకము యొక్క సంబంధాన్ని తెలుపుతుంది . 

Eg . i ) She is fond of sweets
 ii ) He jumped into the river . 
 
1 ) Simple Prepositions As, on మొదలగు చిన్న చిన్న మాటలను simple prepositions అందురు . 
వానిలో ముఖ్యమైనవి : at ( వద్ద ) , to ( కు , కి ) , till ( వరకు ) , by ( ప్రక్కన , వలన ) , from ( నుండి ) , in ( లో , లోపల ) , into ( లోపలికి , లోనికి ) , with ( తో ) down ( క్రింద ) , of ( యొక్క ) , near ( దగ్గర ) , off ( ఎడముగా ) , on మీద ) , over పైన ) , upon ( మీద ) , out ( బయట , అవతల ) , through ( గుండా ) , under ( క్రింద , దిగువ ) .

 2 ) Compound Prepositions ఒక noun కు గాని , ఒక adjective కు గాని ముందు ( = on ) గాని ( = by ) గాని , in ( లో ) చేర్చుటచే ఏర్పడు prepositions కు Compound prepositions అని పేరు . 
 
 Eg : About ( గురించి , సుమారు ) , across ( అడ్డముగా ) , above ( పైన ) , along ( వెంట , వెంబడి ) , amidst ( మధ్య , నడుమ ) , among ( వారిలో , వానిలో ) , amongst ( మధ్య , నడుములో ) , around ( చుట్టును ) , before ( ముందు , ముందర , ఎదుట ) , behind ( వెనుక ) , below ( వెనుక ) , beneath ( క్రింద , అడుగున , దిగువన ) , beside ( ప్రక్కన ) , between ( మధ్య ) , beyond ( అవతల ) , inside ( లోపల ) , outside ( వెలుపల , బయట ) , underneath ( అడుగున ) within ( లోపల , లో ) without ( లేకుండా ) . 
 
3 ) Phrase Prepositions రెండుగాని , రెండు కంటే ఎక్కువ మాటలు కలిపి ఒక preposition చేయు పనిని చేసిన ఆ మాటల సముదాయమునకు phrase prepositions లేక prepositional phrases అని పేరు

 . Eg : 1 ) along with 2 ) away from , 3 ) because of , 3 ) by virtue of , 5 ) in addition to , 6 ) in course of 7 ) in front of , 8 ) with regard to . 
 
4 ) Participle Prepositions : Considering , pending , regarding , touching మొదలగు కొన్ని present participles , prepositions వలె పనిచేసినప్పుడు వానిని participle prepositions అందురు ... 

5 ) Appropriate Prepositions : కొన్ని verbs , nouns , adjectives తరువాత prepositions తప్పక వచ్చును . 

 
 She had a friend about her .
  I knew nothing about her character .
   She knows about my hardwork ,
    I ran for about two kilometers 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

7. CONJUNCTION

వాక్యాలను కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక లింక్ పదం.  

 పదాలు, పదబంధాలు మరియు నిబంధనలను ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించడానికి సంయోగాలు ఉపయోగించబడతాయి.

ఉదాహరణకు

 ☛ముందు, తర్వాత, వంటి, ఎప్పుడు, అయితే, వరకు, నుండి, వంటి పదాలు సమయం యొక్క సంయోగాలు
 
a teacher and students.
a male or female?

She always brush her teeth after eating her meal.1. Co - ordinating Conjunctions : 
 ఒకే రకమైన రెండు Units ను అనగా ఒక నామవాచకము , మరియొక నామవాచకము , ఒక విశేషణము , మరియొక విశేషణము , ఒక అవ్యయము , మరియొక అవ్యయమును కలుపునవి . 

 Ex : And , but , for , also , as well as , both .... not , not only ..... but also , either ..... or , neither .... nor , so , therefore etc .
 
 Ex : 1. Manisha and Sirisha are sisters 2. It may be either good or bad 3. Janaki is duli but she is clever .
 
 2. Subordinating Conjunctions : 

Subordinate clauses ను , main clauses కు కలుపుటకు ఉపకరిస్తాయి .

 sa ms though , ( although ) , since , after , till , ( until ) , as , because , before , than , if , unless , while , whether , lest , in case , so that , as if , as long as , as soon as Subordinating Conjunc tions . 
 
3. Correlative Conjunctions :

 జంటలుగా ఉపయోగించబడే conjunctions ను Correlative Conjunctions అందురు . Ex : Not only ... but also , either ..... or , whether .... or , though ...... yet , both ....... and 
 
Ex : 1. He is not only rich but also generous . 
2. Either go to school or attend to the work .
3.  I do not mind whether I get the first mark or not . 
4. Though he was poor , yet he was generous . 
5. We both love and honour our President . 

Examples on some important conjunctions : Too - to 1 . It is too late to catch the train . 
2. He is too young to do that work .
3. She is too rich to live in a small hut . 
4. It's too late for you to make a new beginning .
 5. He is too young to join our group .

How do you like this post ?

Please Share this post...

Related Posts...

Post a Comment

0 Comments

Recent Posts